سقف های کاذب

طبقه بندی سقف های کاذب و آکوستیک آلومینیومی رکس بر پایه ی شکل هندسی و نمای ظاهری عبارتند از :

1-سقف های کاذب سلولی

2-سقف های کاذب نواری (خطی)

3-سقف های کاذب ترکیبی -تلفیقی

4-سقف های کاذب قوسی

5-سقف های کاذب اختصاصی

6- سقف های کاذب غیرمدلاور

 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت مراجعه فرمایید.

با تشکر

http://aluminiumrex.wixsite.com/home/about1

)