RH800 پنجره آلومینیومی

پنجره آلومینیومی RH800 دارای ویژگی های زیر می باشد :

 

1- خطوط منحني در طراحي
2- دارای پروفيل با لبه
3- دارای لاستيک دور چارچوب
4- سه رديف لاستيک بين لنگه و چارچوب
5- لاستيک تيغه ای شيب دار
6- امکان نصب يراق دوجهت بازشو
)