درباره ما

آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ با بیش از یک دهه تجربه تولید، مفتخر به انجام مداوم تعهدات خود به مشتریان، کارفرمایان و سرمایه گذاران خود می باشد. سیستم UPVC ما با بیشترین توجه به نیاز مشتریان به منظور ایجاد رفاه و امنیت تولید شده است. آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد و این درحالی ست که مبنای اصلی ما فراهم آوردن عالیترین عایق بندی و بهره وری بهینه از انرژی، بدون توجه به فضای درخواست شده می باشد.

اطلاعات ما
موقعیت ما