درباره ما
شرکت حکمت درسال1347 با بهره گیری ازکمترین امکانات وباهدف عالی دریک کارگاه شروع به ساخت درب وپنجره آلومینیوم نمود و پس از انجام پروژه های کوچک وبزرگ و سرویس دهی مناسب به موفقیتهای بزرگی نائل گردیدو با عنایت به لطف خداونددرسال1360اولین طرح اختصاصی خود را به انجام رسانیدکه از آن سال تا کنون در راه تحقیق ونیل به هدف عالی وکیفیت بهتر و برتر گام برداشته بنحوی که تا کنون تولیدات اختصاصی این شرکت به بیش ازبیست سیستم ارتقا پیدا کرده است. شرکت حکمت درسال1378 درجهت توسعه تولیدات وبالا بردن ظرفیت تولیدخود مبادرت به خریدوتجهیزکارخانه نمودوازآن سال تا کنون با ...
اطلاعات ما