درباره ما

انتخاب هر آنکس که زیبایی و کیفیت را میخواهد شرکت کیان وین سا موفق به اخذ گواهی کیفیت مرکز تحقیقات مسکن برای پنجره های خود با پروفیل ویستا بست گردید کارخانه کیان وین سا با اتکا به سیستم تضمین کیفیت خود در سال جاری مبادرت به درخواست صدور گواهی کیفیت از مرکز تحقیقات مسکن برای پنجره های خود با پروفیل ویستا بست نمود . با انجام تشریفات لازم و پس از بازدید کارشناسان این مرکز از کارخانه و انجام ازمون های لازم روی نمونه پنجره های ساخته شد مطابق با استاندارد ملی ایران و EN-12608 اروپا پنجره های این شرکت ...

اطلاعات ما