همایش با دو موضوع نما و منظر شهری و ساختمان پایدار برگزار می‌شود

همایش با دو موضوع نما و منظر شهری و ساختمان پایدار برگزار می‌شود

باشگاه در و پنجره و نما: در حال حاضر اکثراً نمای ساختمان‌ها به‌صورت انفرادی و بر اساس سلیقه‌های شخصی، جدا از بستر و زمینه‌ی آن طراحی می‌شوند. هرچند طراحان...