شیشه های دو یا چندجداره

به موازات افـزایش بهای انرژی ، کاهش هزینه ها و صرفه جوئی در مصرف حامل های انرژی ، استفاده از شیشه هـای دو یا چندجداره روز به روز در حال افزایش می باشد. بـا انتخاب صحیح اجـزا شیشه دوجداره می توان از قابلیتهای چند گانه انواع شیشه ها مانند ایمنی کنترل نور، انرژی و صوت به طور همزمان استفاده کرد.
)