satelite XT

ماشین سنتر 5 آکس Emmegi ایتالیا

ماشین سنتر 5 اکس emmegi ایتالیا با قطر تیغه 500mm و به طولهای 15.50mو 10.50m و 7.80m

قابلیت استفاده از 32 ابزار به صورت اتوماتیک و همزمان و همچنین کار بر روی پروفیل استیل

)