تشکیل ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان

تشکیل ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان

باشگاه در و پنجره و نما: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از تشکیل ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان برای اجرایی شدن مبحث خبرداد....