پیشنهاد انجمن ملی صنایع پلیمر برای پایان دادن به اختلالات بازار؛

بازار داخلی PVC با واردات سامان‌دهی شود