حضور انجمن در، پنجره و نما در کارگاه‌های کمپین نما