حضور شرکت کیمیا صنعت شیما در دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره تهران