حضور شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان در دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره تهران